Vacature lid van de Raad van Commissarissen BreedSaam

BreedSaam is de coöperatieve vereniging van 11 schoolbesturen in Breda die na de doordecentralisatie de huisvesting verzorgt voor 56 scholen en 70 gebouwen in het primair en (voortgezet) speciaal onderwijs in Breda. De coöperatie kent naast een Algemene Leden Vergadering, een bestuur en een Raad van Commissarissen (3 leden). De rol en positie van de Raad van Commissarissen is, conform de statuten, vooral adviserend van aard.

 

Vanwege het aflopen van de termijn van een van de zittende leden van de RvC, is BreedSaam op zoek naar nieuw lid. Naast de bouwkundige en financiële aandachtsgebieden/ expertise, die reeds zijn ingevuld binnen de Raad, kent deze ook het aandachtsgebied bestuurskundige deskundigheid en ervaring. De vacature heeft betrekking op dit aandachtsgebied binnen de RvC.

 

Kandidaten dienen te beschikken over bestuurlijke ervaring/competenties, met name in de maatschappelijke- en overheidssector. Ervaring en bekendheid met het onderwijs, alsmede ervaring als commissaris is een pre.

 

Functie-eisen

 

U:

  • woont in de regio waarbinnen BreedSaam actief is,
  • beschikt over een relevant gemeentelijk, regionaal politiek/ maatschappelijk netwerk,
  • kunt focus aanbrengen in beleidsdocumenten en andere cyclische processen,
  • verdiept zich in de onderwijssector en hebt daar affiniteit mee,
  • hebt bestuurlijke ervaring in de maatschappelijke sector, en/of
  • hebt kennis en ervaring op het bestuurlijk terrein van onderwijs en overheid,
  • kunt begrotingen, businesscase en bestuurs- en managementrapportages analyseren.

De kandidaat dient de ALV en het bestuur te kunnen adviseren en te beschikken over kerncompetenties als: strategisch inzicht, kritisch-analytisch vermogen, integriteit en maatschappelijk verantwoordelijkheidsgevoel.

 

Benoeming

 

Benoeming geschiedt overeenkomstig de door de ALV vastgestelde statuten. U wordt met algemene stemmen door de ALV benoemd voor een periode van vier jaar en bent eenmalig herbenoembaar.

 

U kunt niet benoemd worden indien u:

  • werkzaam bent bij BreedSaam
  • werkzaam bent bij een lid van BreedSaam
  • deel uitmaakt van het bestuur of de Raad van Toezicht van een lid van BreedSaam

Reageren en planning gesprekken

 

Wij verzoeken u uw reactie met CV voor dinsdag 15 mei te richten aan k.dekkers@breedsaam.nl, de gesprekken met kandidaten vinden plaats op vrijdagmorgen 1 juni 2018.

Vragen

 

Voor vragen kunt u terecht bij de heer Stan van den Eijnden, voorzitter RvC en/of de heer Arnoud Wever, voorzitter ALV. U kunt hen bereiken via het secretariaat van BreedSaam, k.dekkers@breedsaam.nl of tel. 076-3030036.