Passend onderwijs

Per 1 augustus 2014 is er een nieuwe wet voor zowel het basis- als het voortgezet onderwijs. Voornaamste redenen voor deze verandering zijn:

  • de procedures om ondersteuning te regelen blijken vaak te ambtelijk, ze duren te lang en zijn te duur;
  • kinderen moeten, als het even kan, zo thuisnabij mogelijk naar school kunnen gaan;
  • er zijn nog steeds kinderen die tussen wal en schip vallen en die dus mogelijk thuis zitten.

Wat zijn de belangrijkste veranderingen door passend onderwijs?

Passend onderwijs Infographic

Er worden per 1 augustus 2014 een aantal wetten aangepast. Die zorgen ervoor dat er meer maatwerk geleverd kan worden bij de ondersteuning aan kinderen.

Landelijke informatie over passend onderwijs treft u aan op: www.passendonderwijs.nl

Wat doet INOS?

Samen met andere schoolbesturen in onze regio zorgen wij voor een dekkend aanbod van ondersteuning voor alle leerlingen in de regio. Een deel van de ondersteuning die leerlingen nodig kunnen hebben, bieden wij zelf. Voor andere specialismen kunnen wij vertrouwen op onze samenwerking met andere schoolbesturen.

Meer informatie kunt u vinden op: www.rsvbreda.nl/po

Thema's-3-RSVBREDA_OOK-v2

Daarnaast hebben al onze scholen vastgesteld welke vormen van ondersteuning zij zelf kunnen bieden en voor welke ondersteuning zij een beroep doen op expertise van buiten de school. Dat overzicht heet het schoolondersteuningsprofiel. Dat is per school terug te vinden op de website van de school of is opgenomen in de schoolgids.

Elke INOS-school heeft een specialist in huis die leerkrachten helpt in de begeleiding van leerlingen met bijzondere ondersteuningsvragen. Dit wordt de Intern Begeleider (IB-er) genoemd. De IB-ers van INOS vormen met elkaar een actief lerend netwerk om ontwikkelingen te delen en zich te blijven scholen.

Ook in de organisatie van de klas en de school wordt flink geïnvesteerd. De ondersteuning van leerlingen gaat beter als alle betrokkenen één taal spreken en denken vanuit dezelfde kaders. Daarom maken alle INOS-scholen gebruik van de werkwijze ‘De 1-zorgroute’, ‘Een stap verder met 1-zorgroute’ of ‘Het Onderwijscontinuüm’. Voor meer informatie hierover: