SEO en hoogbegaafdheid

Aandacht voor de SEO van hoogbegaafde kinderen is van belang. De begeleiding dient aan te sluiten bij hun specifieke ontwikkeling die, in tegenstelling tot wat vaak gedacht wordt, niet achterloopt. Het is een vooroordeel dat hoogbegaafde kinderen altijd een verstoorde sociaal-emotionele ontwikkeling doorlopen. Uit onderzoek blijkt dat zij op dit gebied niet meer problemen hebben dan andere kinderen. Het is wel zo dat hoogbegaafde kinderen wat eerder dan anderen het risico lopen problemen te ontwikkelen, wanneer een adequate benadering (zowel thuis als op school) uitblijft. De begeleiding op het gebied van de SEO hoeft dus niet specifiek gericht te zijn op het tegengaan van problemen. Het is van belang dat hoogbegaafde kinderen, naast uitdaging op cognitief gebied, ook uitdaging op sociaal-emotioneel gebied geboden wordt. Op deze manier kunnen deze kinderen ook op dit gebied op een niveau functioneren dat bij hen past.

Elkaar begrijpen

Eventuele problemen op sociaal-emotioneel gebied kunnen ontstaan doordat hoogbegaafde kinderen onbegrip tegenkomen en daarnaast niet begrijpen hoe andere kinderen van dezelfde leeftijd denken. Problemen die hierdoor kunnen ontstaan, ontstaan niet omdat het kind hoogbegaafd is, maar omdat hij of zij zich onbegrepen of afgewezen kan voelen.Hoogbegaafde kinderen moeten leren omgaan met de verschillen die zij ervaren ten opzichte van hun omgeving. Ze moeten hun opvattingen leren afstemmen op de omgeving, zodat voorkomen wordt dat ze in een kwetsbare positie terechtkomen.

Aansluiting vinden

Hoogbegaafde kinderen hebben vaak een leefwereld die afwijkt van het gemiddelde. Zij vinden niet zo gemakkelijk aansluiting bij leeftijdgenoten, omdat er vaak weinig gezamenlijke interesses zijn. Daarnaast kan het ook zijn dat datgene waarmee anderen zich vermaken en waardoor zij zich met elkaar verbonden voelen, voor het hoogbegaafde kind niet van toepassing is. Tenslotte stellen hoogbegaafde kinderen door hun snellere ontwikkeling soms andere eisen aan het omgaan met elkaar. Ze hebben andere opvattingen over vriendschap, trouw en loyaliteit. Vanzelfsprekend kunnen er onder hoogbegaafde kinderen onderling op dit gebied ook verschillen bestaan.