Organisatie

Elke school heeft een eigen directeur. De directeur is integraal leidinggevende en strategisch en onderwijskundige leider van de school. De school maakt deel uit van een organisatorische eenheid kent een directieteam bestaande uit twee of meer directieleden waarbij één directielid de voorzitter van de directie is. Alleen de voorzittend directeur participeert in het directeurenberaad/MTO.

Binnen de organisatorische eenheid geldt functiedifferentiatie op directieniveau. De voorzittend directeur is formeel eindverantwoordelijk directeur en hiërarchisch leidinggevende van de overige directieleden. Alle directieleden hebben integrale verantwoordelijkheid op schoolniveau. De voorzitter draagt integrale eindverantwoordelijkheid voor de organisatorische eenheid.

College van Bestuur

Het College van Bestuur geeft leiding aan de hele organisatie, is het bevoegd gezag van de scholen, is de werkgever van de medewerkers en is statutair eindverantwoordelijke voor de stichting.
Uitgaande van collegiale samenwerking geeft het College van Bestuur vorm en inhoud aan de bestuurlijke verantwoordelijkheden. Het streeft naar consensus onder definitieve verantwoordelijkheid van de voorzitter. Beide leden van het College van Bestuur vervullen strategische taken en externe vertegenwoordigingen.

Intern heeft de voorzitter taken op het gebied van onderwijs en kwaliteit. Het lid van het CvB heeft bedrijfsvoering en personeelsbeleid. Indien nodig is wederzijdse vervanging op portefeuilles mogelijk. Het College van Bestuur wordt gevormd door:

 • Nicole van Son (voorzitter). Zij houdt zich intern bezig met onderwijs en kwaliteit: Ontwikkeling van personeel, beleid en scholing, management development, opleiden in de school.
 • Ray Lucieer (lid). Hij houdt zich bezig met bedrijfsvoering: financiën, ICT, huisvesting en management van personeel.

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad

De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) is het wettelijke inspraakorgaan namens alle ouders en medewerkers van INOS. Voor meer informatie klik hier.

Raad van Toezicht

Scheiding van bestuur en intern toezicht is een essentieel onderdeel van de vormgeving van INOS. De Raad van Toezicht zorg voor een externe blik vanuit bestuurlijk perspectief. Zowel de beleidsvoering als de bedrijfsvoering zijn onderdeel van het toezicht. De Raad heeft een taak als werkgever voor het College van Bestuur, een taak als klankbord- en adviesfunctie naar het College van Bestuur, een taak in het kader van de toetsende functie en de taak verantwoordelijkheid te nemen voor het eigen functioneren. De raad van toezicht…

 • bewaakt de realisatie van de voorgenomen strategie en het beleid en spreekt het College van Bestuur daarop aan;
 • ontvangt managementrapportages over de bedrijfsvoering en de beleidsvoering;
 • kan externe deskundigen raadplegen, zoals de accountant bij de bespreking van de jaarrekening;
 • legt twee maal per jaar een werkbezoek af rondom een actueel beleidsthema;
 • overlegt minimaal een maal per jaar met de GMR;
 • voorziet in de vervulling van eventuele vacatures in het College van Bestuur;
 • evalueert het eigen functioneren en het functioneren van het College van Bestuur.

Samenstelling

De leden participeren na hun benoeming vier jaar in de Raad van Toezicht en zijn eenmaal herbenoembaar voor een tijdvak van vier jaar.
De Raad van Toezicht telt vijf leden, van wie er één door de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad wordt voorgedragen.
De huidige Raad van Toezicht bestaat uit de volgende personen:

 • Cor Clarijs, voorzitter
 • Bart Alkemade, vice-voorzitter
 • Astrid Jonker, lid
 • Peter Pals, lid
 • Linda van Beek, lid
 • Raymond Kriekaard, lid

Bestuursbureau

Binnen INOS zijn ruim 1.200 professionals actief om het leerproces van bijna 10.000 leerlingen mogelijk te maken. De meeste van deze collega’s werken op de scholen. Daarnaast heeft INOS allerlei specialisten in dienst op verschillende terreinen van de leerlingenzorg voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben om tot het beste leerresultaat te komen.

Op het bestuursbureau van INOS werkt een team ter ondersteuning van het bestuur en de INOS-scholen. Naast de twee bestuursleden bestaat dit team uit ongeveer 16 personen.

Binnen dit team zijn de volgende specialisaties aanwezig:

 • College van Bestuur
 • Onderwijsontwikkeling
 • Kwaliteitszorg
 • Communicatie
 • Passend Onderwijs
 • Secretariaat
 • Klachtenmanagement
 • Financieel beleid en financiële administratie
 • Personeelsbeleid en personele administratie
 • ICT-beheer
 • Huisvesting van scholen