Organisatie

Wij hanteren zelfverantwoordelijkheid als leidend professioneel uitgangspunt. Samen verantwoordelijk zijn voor het onderwijs, voor de school en voor je eigen ontwikkeling als professional en als persoon. Een zelfverantwoordelijk team is verantwoordelijk voor de gehele leerlijn van leerlingen gedurende hun schooltijd. Zelfverantwoordelijkheid zorgt voor consistentie en samenhang in het verhaal van de school. Hierin zit volgens INOS de kwaliteitsverbetering voor het onderwijs.

Om zelfverantwoordelijkheid van professionals te stimuleren en te begeleiden, zijn er teamcoördinatoren. Dat is een leraar met ambulante uren (1 dag per week). De teamcoördinatoren worden beschouwd als kartrekkers om zelfverantwoordelijkheid binnen een school te stimuleren en te bewaken. De kern van een teamcoördinator is het voeren van regie en het stimuleren en coördineren van het zelfverantwoordelijke team. Zij enthousiasmeren de teamleden en bevorderen een actieve houding van de zelfverantwoordelijke leraar. Het is hierbij van belang om te vermelden dat  zij, net als hun collega’s, voornamelijk onderwijskundig gericht werken.

Elke school heeft een eigen directeur. De directeur is integraal leidinggevende en strategisch en onderwijskundige leider van de school. Kleine groepen scholen vormen organisatorische eenheden die worden geleid door een van hen. Deze directeur vertegenwoordigd zijn organisatorische eenheid in het managementoverleg met het College van Bestuur.

College van Bestuur

Het College van Bestuur geeft leiding aan de hele organisatie, is het bevoegd gezag van de scholen, is de werkgever van de medewerkers en is statutair eindverantwoordelijke voor de stichting.
Uitgaande van collegiale samenwerking geeft het College van Bestuur vorm en inhoud aan de bestuurlijke verantwoordelijkheden. Het streeft naar consensus onder definitieve verantwoordelijkheid van de voorzitter. Beide leden van het College van Bestuur vervullen strategische taken en externe vertegenwoordigingen.

Intern heeft de voorzitter taken op het gebied van onderwijs en kwaliteit. Het lid van het CvB heeft bedrijfsvoering en personeelsbeleid. Indien nodig is wederzijdse vervanging op portefeuilles mogelijk. Het College van Bestuur wordt gevormd door:

 • Nicole van Son (voorzitter). Zij houdt zich intern bezig met onderwijs en kwaliteit: Ontwikkeling van personeel, beleid en scholing, management development, opleiden in de school.
 • Ray Lucieer (lid). Hij houdt zich bezig met bedrijfsvoering: financiën, ICT, huisvesting en management van personeel.

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad

De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) is het wettelijke inspraakorgaan namens alle ouders en medewerkers van INOS. Voor meer informatie klik hier.

Raad van Toezicht

Scheiding van bestuur en intern toezicht is een essentieel onderdeel van de vormgeving van INOS. De Raad van Toezicht zorg voor een externe blik vanuit bestuurlijk perspectief. Zowel de beleidsvoering als de bedrijfsvoering zijn onderdeel van het toezicht. De Raad heeft een taak als werkgever voor het College van Bestuur, een taak als klankbord- en adviesfunctie naar het College van Bestuur, een taak in het kader van de toetsende functie en de taak verantwoordelijkheid te nemen voor het eigen functioneren.

Statutair dient het College van Bestuur over de volgende zaken voorafgaand goed- keuring te vragen aan de Raad van Toezicht:

 • het meerjarenplan en het jaarplan;
 • de begroting en meerjarenraming;
 • ingrijpende wijzigingen van het meerjaren beleidsplan;
 • het aangaan van samenwerkingsovereenkomsten, voor zover deze niet zijn opgenomen in het jaarplan;
 • het vaststellen van het jaarverslag;
 • de jaarrekening;
 • het aangaan van belangrijke (financiële) overeenkomsten.

Werkwijze Raad van Toezicht

 • bewaakt de realisatie van de voorgenomen strategie en het beleid en spreekt het College van Bestuur daarop aan;
 • ontvangt managementrapportages over de bedrijfsvoering en de beleidsvoering;
 • kan externe deskundigen raadplegen, zoals de accountant bij de bespreking van de jaarrekening;
 • legt twee maal per jaar een werkbezoek af rondom een actueel beleidsthema;
 • overlegt minimaal een maal per jaar met de GMR;
 • voorziet in de vervulling van eventuele vacatures in het College van Bestuur;
 • evalueert het eigen functioneren en het functioneren van het College van Bestuur.

Samenstelling

De leden participeren na hun benoeming vier jaar in de Raad van Toezicht en zijn eenmaal herbenoembaar voor een tijdvak van vier jaar.
De Raad van Toezicht telt vijf leden, van wie er één door de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad wordt voorgedragen.
De huidige Raad van Toezicht bestaat uit de volgende personen:

 • Cor Clarijs, voorzitter
 • Bart Alkemade, vice-voorzitter
 • Astrid Jonker, lid
 • Peter Pals, lid
 • Eric Boerhout, lid