Moreel kompas

Als katholieke organisatie met een maatschappelijke opdracht beseffen we hoe belangrijk het is om waarden betekenisvol te maken. Alleen zo wordt ieder van ons deelgenoot van de gezamenlijke opdracht. Strategisch beleid is geen solo-uitvoering van het bestuur, het is de samenzang van ons allemaal. De waarden van INOS (Verbindend, Verantwoordelijk, Authentiek) zijn de waarden die wij als professionals in essentie uitdragen of zouden moeten uitdragen. Het gaat ook om persoonlijk leiderschap, het beste van jezelf geven en samen verder bouwen aan een organisatie waar je bij wil horen.

Wij hebben op de volgende wijzen concrete invulling gegeven aan de vertaling van deze waarden.

Kernboodschap: Ik ben, omdat wij zijn!

Ubuntu is kort voor ‘Umuntu Ngumntu Ngbantu’, het diepgewortelde mensbesef, dat wij allen onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden. Aartsbisschop Desmond zegt daarover:

“Africans have this thing called UBUNTU:
it is about the essence of being human it is part of the gift that Africa will give the world.
It embraces hospitality, caring about others being able to go the extra mile for the sake of others
We believe that a person is a person through another person that my humility is caught up, bound and inextricably in yours.
When I dehumanize you, I inexorably dehumanize myself.
The solitary human being is a contradiction in terms and therefore you seek to work for the common good because your humanity comes into its own in belonging.”

Code Goed Bestuur INOS

Goed bestuur is een belangrijke voorwaarde voor het verbeteren van de onderwijskwaliteit. Daarom hebben de leden van de PO-Raad de Code Goed Bestuur ontwikkeld en vastgesteld. Dit document beschrijft wat de leden van de PO-Raad verstaan onder goed bestuur. INOS, als lid van de PO-Raad, onderschrijft en gebruikt de Code Goed Bestuur als leidraad bij keuzes voor inrichting en gedrag binnen de eigen organisatie.

Gedragscode Waaier_kaft

Naast een beschrijving van de werkwijze van de organisatie, doet de Code Goed Bestuur een sterk moreel beroep op de leiding van de organisatie. Deze aspecten zijn expliciet vastgelegd een gedragscode voor het College van Bestuur, Raad van Toezicht en directeuren met als titel ‘Zo zijn onze manieren’.

INOS heeft een regeling voor de melding van vermoedens van een misstand, ook wel klokkenluidersregeling genoemd. Deze regeling beschrijft de mogelijkheden voor het melden van vermoedens van onbehoorlijk handelen door leden van het College van Bestuur, de Raad van Toezicht of directeuren.

Identiteitsbeleid en gedragscode

De maatschappelijke discussie over levensvragen en over kwesties van maatschappelijke eerlijkheid en concreet gedrag: wat is wel en niet acceptabel in onze samenleving, is zeer intens. INOS heeft haar visie op de katholieke identiteit van scholen weergegeven in het boekje “Tijdloze waarden in eigentijds onderwijs”. Dit document geeft enerzijds houvast in gemeenschappelijke afspraken, anderzijds nodigt uit tot gesprek en het maken van concrete keuzes op scholen.

De identiteit van INOS is gericht op het leggen van verbindingen. INOS gaat uit van een samenleving waarin sprake is van een veelvoud aan levensbeschouwingen en van verschillende persoonlijke wijzen waarop deze levensbeschouwingen gestalte krijgen. De cultuur van INOS als geheel en de pedagogische identiteit van INOS-scholen zijn gebaseerd op een eigentijdse invulling van de katholieke traditie. Leraren ondersteunen daarbij de kinderen bij het zoeken naar hun persoonlijke identiteit. Vorming van identiteit en persoonlijke ontwikkeling is in INOS-scholen van groot belang, naast het leren van cognitieve, culturele en sociale vaardigheden.

De wijze waarop INOS invulling geeft aan de katholieke identiteit van de scholen staat beschreven in de publicatie Tijdloze Waarden in Eigentijds Onderwijs (Hoofdstuk 5, Gedragscode).