Kernwaarden

Wie werkt bij INOS, deelt dezelfde waarden ‘verbindend, verantwoordelijk en authentiek’. Die INOS waarden zeggen iets over onze persoonlijkheid als organisatie. Het zijn de wortels die voeding geven aan onze strategische keuzes en ons dagelijks handelen.

Waarden maken betekenisvol wat we doen en geven kaders waarop we elkaar kunnen aanspreken. Belanghebbenden herkennen ons als waardengedreven organisatie, omdat we daar uitdrukking aan geven in ons onderwijs, in onze manier van samenwerken en communiceren en in onze maatschappelijke rol.

Verbindend

Verbindend is beseffen dat we relaties aangaan en daarin waarde toevoegen aan elkaar. De tijd waarin we leven vraagt om afstemming tussen allerlei belangen, andere denkwijzen en voortdurende aandacht of we elkaar goed zien, elkaar begrijpen en betrekken.

Elke INOS medewerker heeft een open en gastvrije houding. We zien de samenhang tussen thuis en school, klas en maatschappij en gaan de dialoog aan, binnen en buiten de klas, de school en het bestuursbureau.

We stimuleren de wisselwerking tussen leren op school en leren buiten de school. Daarbij houden we oog voor de maatschappelijke opdracht van INOS als organisatie en de uitstraling en impact die ons verbindend gedrag heeft op leerlingen, medewerkers en leden van de medezeggenschapsraden. We houden rekening met de belangen van onze relaties zoals ouders, collega schoolbesturen, de wijk, instellingen voor zorg, welzijn en kinderopvang en de politiek.

Verantwoordelijk

Als we ons verantwoordelijk voelen, zijn we eigenaar van de oplossing en beseffen we dat ons persoonlijk belang samenhangt met een groter belang, op het niveau van de leerling, van de school, van INOS en van de maatschappij.

Verantwoordelijkheid nemen betekent voor ons dat we regie nemen en initiatief tonen. We voelen ons betrokken en zelfverantwoordelijk. We zijn ons bewust van de impact van onze keuzes op anderen en de toekomst. Verantwoordelijkheid krijgen vraagt om ruimte, vertrouwen en aanspreekbaar zijn. In de betekenis van verantwoordelijkheid afleggen wil INOS zich verantwoorden naar ouders, collega schoolbesturen en andere belanghebbenden in de samenleving. Het werken met leerlingen is de basis van ons denken.

We stimuleren leerlingen om in toenemende mate zelf verantwoordelijkheid te nemen voor hun leerproces. We stimuleren respectvolle omgangsvormen, verantwoordelijkheid voelen voor elkaar en voor de natuur en het tonen van zorgzaamheid en medemenselijkheid. We zijn in staat tot kritische zelfevaluatie en we geven elkaar de ruimte om aan te spreken op gedrag, functioneren en resultaten.

Authentiek

We zijn allemaal anders en die verschillen mogen er zijn. Ieders persoonlijkheid voegt iets toe aan het geheel en maakt het totaal rijker.

INOS draagt authenticiteit naar leerlingen uit door hen te stimuleren bij hun ontwikkeling tot zelfdenkende burgers met voldoende zelfreflectie. We willen graag dat de puurheid van het kind ook in de volwassenheid door blijft stralen. INOS medewerkers gaan voor een hoger doel met hart en ziel. Wij zijn onze eigen maatstaf en kennen onze uitdagingen en valkuilen en durven onze mening te geven.
Wij laten onszelf zien en spreken ons onbevangen en expliciet uit. Wij doen dat met respect en met verantwoordelijkheid voor het gezamenlijke doel en in verbinding met de eigenheid van de ander.