Niet tevreden

Waar mensen werken, gaat wel eens wat mis. INOS wil deze missers natuurlijk graag oplossen voor de direct betrokkenen. Daarnaast is het als onderwijsorganisatie van belang te leren van deze missers zodat dit een volgende maal voorkomen kan worden.

Hebt u een klacht?

In het kort zijn er de volgende mogelijkheden om uw klacht bespreekbaar te maken:

 1. Eerst een gesprek met de betrokken leerkracht of de betrokken medewerker
  Een goed gesprek kan veel problemen oplossen. In de meeste gevallen lukt het om er samen uit te komen.
 2. De directeur van de school
  Als het niet lukt om een goede oplossing te vinden, kunt u praten met de directeur van de school.
 3. De school heeft een schoolvertrouwenspersoon
  De schoolvertrouwenspersoon kan u helpen in het zoeken van een manier om uw klacht te bespreken. De naam van uw schoolvertrouwenspersoon staat in de schoolgids.
 4. Het College van Bestuur
  Als het op school niet lukt om een goede oplossing te vinden (ook niet met de directeur), kunt u een brief sturen aan het College van Bestuur van INOS (Postbus 3513, 4800 DM Breda). In die brief vertelt u wat uw klacht is en wat u al hebt gedaan om de klacht op te lossen. Het College van Bestuur kan uw klacht direct zelf behandelen of de interne klachtencommissie vragen een advies te geven.
 5. De landelijke klachtencommissie
  Als het helemaal niet lukt om tot een goede oplossing te komen, kunt u een brief sturen aan de landelijke klachtencommissie katholiek onderwijs (Postbus 82324, 2508 EH Den Haag). Hoe dat moet, staat beschreven in de klachtenregeling. Het staat ook beschreven op de gezamenlijke website van de geschillencommissies in het bijzonder onderwijs (www.gcbo.nl).

Zijn er nog meer mogelijkheden om uw klacht te bespreken?

Er zijn nog een paar extra mogelijkheden om uw klacht te bespreken.

De medezeggenschapsraad of oudervereniging

De medezeggenschapsraad, of oudervereniging bespreekt geen klachten over personen. Klachten over het beleid van de school kunnen wel worden besproken.

De externe vertrouwenspersoon

INOS heeft ook een vertrouwenspersoon die niet op een school werkt. Dit is de heer Toine van Dorst. Hij is telefonisch bereikbaar op: 06-52501975 of via de Arbo Unie 088-2726026. Hij heeft een beroepsgeheim. U kunt met hem in vertrouwen praten over moeilijke persoonlijke situaties.

De inspectie van het onderwijs

U kunt uw klacht ook melden bij de inspectie van het onderwijs (Voor ouders: 0800-8051. Het postadres is Postbus 88, 5000 AB te Tilburg, of www.onderwijsinspectie.nl). De inspectie geeft een signaal af aan de school, maar lost de klacht niet op. Daarvoor moet u echt in gesprek gaan met de school zelf of met het schoolbestuur.

Zijn er bijzondere afspraken bij (seksuele) intimidatie, (seksueel) misbruik en geweld?

Als een klacht te maken heeft met (seksuele) intimidatie, misbruik, of geweld, kunt u daarvoor de gewone klachtenprocedure doorlopen. Let erop dat alle INOS-medewerkers verplicht zijn aangifte te doen bij de politie in dit soort situaties. Als u een klacht over intimidatie, misbruik of geweld wilt bespreken, maar (nog) geen aangifte wilt doen, kunt u contact opnemen met de externe vertrouwenspersoon (mevrouw Jacqueline Klerkx, info@jacquelineklerkx.nl) telefoon 06-22348129) of de vertrouwensinspecteur van de inspectie van het onderwijs (0900-1113111). Wel zullen deze mensen u vragen zelf aangifte te doen bij de politie.

Als kinderen ergens mee zitten…

Kinderen kunnen met vragen en problemen zitten die ze niet thuis, of met de eigen leerkracht kunnen (of willen) bespreken. In die gevallen kunnen zij terecht bij de schoolvertrouwenspersoon. Hij/zij wijst eventueel de weg naar externe personen of instanties voor verdere hulp.