Medezeggenschap

Binnen elke school is een medezeggenschapsraad actief. Zij richten zich op thema’s die de eigen school aangaan. Schooloverstijgend functioneert de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) die het beleid toetst van alle (of een meerderheid van de ) INOS-scholen. Van de GMR kunnen 7 ouders en 7 personeelsleden lid zijn.

Gelijkwaardige gesprekspartner van het bestuur

De GMR fungeert voor het bestuur als een gelijkwaardige gesprekspartner en als klankbord. In de samenwerking worden meningsverschillen niet geschuwd. Argumenten vóór en tegen gaan in grote regelmaat over  de tafel. Maar steeds in goede chemie en met wederzijds respect en waardering voor elkaars rol en positie.

De samenstelling van de GMR per 1 augustus 2016:

Ouders:

 • Aernoud Jongepier, voorzitter
  (Kbs De Zandberg)
 • Nienke Fabries
  (Kbs De Zandberg)
 • Wim Jansen
  (Kbs De Zandberg)
 • Floor Verhees
  (Kbs St. Joseph)
 • Annelies Vroegop
  (Kbs Sinte Maerte)
 • Vivian van Alem
  (Kbs De Spoorzoeker)
 • Coen de Lange
  (Kbs De Burchtgaarde)

Personeel:

 • Ineke Marijnissen
  (Breda College VSO)
 • Irma Brosens, penningmeester
  (Ons sbo)
 • Dick Jonk, vice voorzitter
  (Kbs De Griffioen)
 • Rachel van der Made
  (Leswerk)
 • Mireille Willemen
  (Kbs De Liniedoorn)
 • Jorinde Jelles, secretaris
  (Kbs Helder Camara)
 • Stefan van Boekel
  (Kbs De Horizon)

De rechten van de GMR

De leden van de GMR hebben rechten die in de wet WMS link:http://www.infowms.nl/ zijn vastgelegd:

 • het recht om gevraagd en ongevraagd advies uit te brengen
 • het echt om wel of niet met voorstellen van het bestuur in te stemmen
 • het recht op alle informatie die nodig is om taken goed te kunnen uitvoeren

De taken en bevoegdheden van de GMR worden geregeld in het medezeggenschapsreglement van INOS.

PERSONEEL WAARDEERT HOE VERFRISSEND OUDERS TEGEN BELEIDSZAKEN AANKIJKEN

Communicatie met de achterban

De GMR communiceert open met de achterban: de ouders en het personeel. De GMR informeert de medezeggenschapsraden van de verschillende scholen. Zij ontvangen de agenda en de notulen van de GMR vergaderingen. Elke school heeft een eigen contactpersoon binnen de GMR. Ook organiseert de GMR cursus- en discussieavonden voor de MR’en

 GMR werkgroepen

De GMR heeft drie werkgroepen: Financiën, Personeel&Organisatie en Onderwijs. De werkgroepen doen voorwerk voor de besluitvorming binnen de GMR. Ze overleggen over het (voorgestelde) INOS beleid en ze bereiden relevante stukken voor. Ze zorgen eventueel voor extra informatie en discussiëren over hun standpunten. Hun bevindingen lichten ze toe in de GMR vergadering. De GMR juicht het toe als ook MR-leden hun mening en kennis inbrengen. Zij zijn welkom om samen met de GMR van gedachten te wisselen.

Dit hoeft niet structureel maar kan ook incidenteel over één specifiek onderwerp.

OUDERS ONTDEKKEN HOE BEVLOGEN PERSONEEL HET ONDEWIJSBELEID BENADERT.

GMR vergaderingen

De GMR vergadert ca. 12 maal per schooljaar waarbij het bestuur bij de helft van de vergaderingen aanwezig is. Daarnaast is er minimaal 1 maal per jaar een vergadering met de Raad van Toezicht. Wil je weten wanneer de GMR vergadert?

De GMR vergaderingen zijn van 19.30 uur tot 22.00 uur in het INOS bestuursbureau in de Reduitlaan. GMR vergaderingen zijn openbaar en ook in onze GMR werkgroepen zijn belangstellenden welkom. Stuur ons een mailtje als je een vergadering bij wilt wonen: GMR@inos.nl.

Welke onderwerpen passeren de revue?

 • Financiën: begroting, voorjaarsnota, najaarsnota, meerjarenrekening.
 • Personeel en organisatie: bestuursformatieplan,verzuimbeleid, vervanging, CAO.
 • Onderwijs: diverse protocollen, passend onderwijs, grenzeloos leren.

Lid worden van de GMR

De volgende verkiezingen voor de GMR zijn in het voorjaar van 2018. Geïnteresseerd? Kom eens vrijblijvend praten! Stuur een mailtje naar GMR@inos.nl

Specifieke informatie voor medewerkers

 • Voor het lidmaatschap van de GMR is een dienstverband bij een van de INOS scholen vereist.
 • Je hoeft geen lid te zijn van de MR van je school om je verkiesbaar te stellen voor de GMR
 • Medewerkers die zitting nemen in de GMR krijgen hiervoor ter compensatie niet-lesgevende taakuren.

Specifieke informatie voor ouders

 • Voor het ouderlidmaatschap van de GMR is het een voorwaarde dat één of meer van je kinderen onderwijs volgt op een INOS-school
 • Je hoeft geen lid te zijn van de MR van je school om je verkiesbaar te stellen voor de GMR

Vragen aan GMR

U kunt met uw vragen over de GMR terecht bij het secretariaat van de GMR: gmr@inos.nl