Kernwaarden

INOS heeft haar visie en missie samengevat in drie kernwaarden: verbindend, verantwoordelijk en authentiek. Zij vormen de terugkerende boodschap in de interne en externe communicatie en brengen alles wat INOS medewerkers doen in verband met de basis, zoals deze in visie en missie is vervat.

Verbindend

INOS wil verbindingen mogelijk maken op meerdere terreinen. Binnen en buiten de klas, binnen en buiten de school. De tijd waarin we leven vraagt om afstemming tussen allerlei belangen en een voortdurende check of we elkaar goed zien, begrijpen en elkaar betrekken. Alles is in beweging en veel gebeurtenissen en processen hangen met elkaar samen. Zeker als je spreekt over leren en talent. Vaardigheden en inzichten die je opdoet in het ene gebied zijn vaak overdraagbaar op een ander gebied. Een ver­bindende school neemt verantwoordelijkheid voor leren en ontwikkelen binnen en buiten de school en zoekt actief contact met partners. Door kwaliteiten aan elkaar te koppelen, kun je meer waarde realiseren voor jezelf en de ander. Ook in de lerende netwerken tussen de scholen krijgt deze (meer)waarde vorm.

Verantwoordelijk

Verantwoordelijkheid kent meerdere facetten. Verantwoordelijkheid neem je, krijg je en leg je af. In de eerste betekenis gaat het om regie ne­men en eigen initiatief tonen. Je zou dat zelfverantwoordelijkheid kunnen noemen. Als ik me verantwoordelijk voel, ben ik eigenaar van de oplos­sing en besef ik dat mijn persoonlijk belang samenhangt met een groter belang, op het niveau van de school en op het niveau van INOS. Ik voel me betrokken en ben ook zelf verantwoordelijk voor mijn welbevinden en ontwikkeling. In de tweede betekenis, verantwoordelijkheid krijgen, gaat het over ruimte en vertrouwen en om aanspreekbaar zijn. Ik heb de mo­rele verplichting mijn maximale mogelijkheden in te zetten. Als iemand verantwoordelijkheid krijgt, is er ook iemand die verantwoordelijkheid geeft. ‘Ik haal de zijwieltjes eraf, maar dan moet je het wel zelf doen.’ Tot slot is er de betekenis van verantwoording afleggen. INOS wil zich voortdurend verantwoorden naar de belanghebbenden in de samenle­ving. Het gaat dan om verantwoording die wettelijk vereist is (ministerie, inspectie), maar ook om verantwoording op eigen initiatief (naar ouders, collega schoolbesturen, maatschappelijke organisaties, opleidingsinstituten, gemeentepolitiek, etc.). INOS wil zich voortdurend legitimeren naar en in de samenleving en verantwoordt zich daarom naar anderen.

Authentiek

Authentieke mensen gaan voor het hoger doel met hart en ziel. Niet omdat het moet, maar omdat ze het willen. Je bent je eigen maatstaf, je kent je eigen uitdagingen en valkuilen. Als we zeggen dat INOS authentiek is, dan bedoelen we ook dat we allemaal anders zijn en dat we dat toejuichen. Verschillen mogen er zijn. Je eigen persoonlijkheid voegt iets toe aan het geheel, versterkt wat een ander tekort komt. Als je niet te veel vastzit in plichten en normen, kun je kiezen voor wat echt belangrijk voor je is, kun je je verwonderen over het onverwachte en je laten beïnvloeden om er sterker van te worden. En wie dichtbij zichzelf kan blijven en in zijn kracht staat, maakt effectieve verbindingen. Dan haal je het beste in elkaar naar boven en bereik je waar je samen voor wil gaan.